Νόμος για απεγκλωβισμό των εγκλωβισμένων αγοραστών ακινήτων-Τι προνοεί και τι αλλάζει

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε νόμο για τους εγκλωβισμένους αγοραστές ακινήτων. Ο νόμος εγκρίθηκε με 22 ψήφους υπέρ και 14 εναντίον.

Σκοπός του νόμου είναι να αρθούν τα προβλήματα που εντοπίζονται στη διαδικασία αγοράς και μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις που, ενώ οι αγοραστές ακινήτων έχουν εκπληρώσει τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, οι πωλητές αδυνατούν να μεταβιβάσουν τα ακίνητα επ’ ονόματί τους λόγω της ύπαρξης εμπράγματων βαρών.

Με το νόμο προνοείται μεταξύ άλλων αύξηση κατά δύο χιλιάδες ευρώ στο ανώτατο ύψους του προστίμου το οποίο δύναται να επιβληθεί από τον διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε πωλητή ο οποίος δε συμμορφώνεται με την υποχρέωση περίληψης πιστοποιητικού έρευνας ακινήτου στη σύμβαση πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας.

Προνοείται επίσης δυνατότητα επιβολής αποτρεπτικού διοικητικού προστίμου από τον Διευθυντή Κτηματολογίου σε ενυπόθηκο δανειστή, ο οποίος εσκεμμένα παραλείπει να συμμορφωθεί με την υποχρέωση έκδοσης στον αγοραστή γραπτής βεβαίωσης πληρωμής.

Καθορίζεται διαδικασία προσβολής από τον ενυπόθηκο δανειστή της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου.

Εισάγεται επίσης πρόνοια δυνάμει της οποίας προβλέπεται ότι σε περίπτωση σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος εκκαθάρισης ή πτώχευσης του πωλητή εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και του περί Πτώχευσης Νόμου.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης δικαιολογώντας την αρνητική ψήφο του κόμματός του είπε ότι δεν θα ωφελήσει το δικαίωμα βέτο για τις τράπεζες αλλά θα ενισχύσει τα δικαιώματα των τραπεζών.

Join The Discussion

Compare listings

Compare
Search
Other Features